Obec Banské
ObecBanské

Projekty

„Take away“ balík  predstavuje súbor národných projektov, ktorý zahŕňa povinné projekty:             

  • NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych            komunít –     I. a II. fáza.
  • NP Podpora vysporiadania  pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách.
  • NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.

Sprostredkovateľský orgán – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Informácie o projekte: „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. fáza.

Obec Banské bola úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s projektom „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Obdobie :      11/2019 – 10/2022                 

Opis projektu: Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov bude zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným . Dôjde ku skvalitneniu poskytovanej pomoci – terénna sociálna práca bude poskytovaná s ohľadom na posilnenie klientov, udržateľnú systémovú zmenu v ich životoch a najmä tak, aby boli schopní v budúcnosti riešiť svoje životné problémy sami. Dôraz bude kladený hlavne na zlepšenie ich postavenia na trhu práce. Terénna sociálna práca bude vykonávaná štandardnými metódami a technikami sociálnej práce a dlhodobejšie. Pomoc bude poskytovaná na základe plánu práce vypracovaných spolu s klientmi, ktoré budú obsahovať ciele sociálnej intervencie.

NP TSP a TP

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Informácie o projekte: „NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.- NP PRIM.

Hlavným cieľom projektu je vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít, ako jeden z nástrojov sociálno-ekonomickej integrácie. 

Doba realizácie projektu: do 31. októbra 2020. NP PRIM.pdf (885.93 kB)

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

Informácie o projekte: „Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Banské.“

Obec Banské bola úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s projektom „Pokračovanie občianskej poriadkovej služby v obci Banské“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Obdobie :      07/2019 – 06/2021

Príklady pracovných činností pracovníka miestnej občianskej poriadkovej služby:

-  monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu, dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním

-   upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,

-  upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,

-       je nápomocný hliadke Policajného zboru SR, dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci a pod.

MOPS

 

 

 

 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Napíšte nám

l

GDPR - dokumentácia

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

https://ppprotect.sk/dokument/obec-banske/

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

Autobusové spojenia

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Liturgické oznamy

Dejiny obce

Dejiny obce Banské

Dejiny obce Banské

Brožúra - Banské 2010

Brožúra

BANSKÉ 2010

Brožúra

Slánske vrchy

Čaro slánskych vrchov

Slanske vrchy

Naturpack

NATUR-PACK, a. s.

Facebook

 

Facebook

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Vývoz odpadu

tu ku stiahnutiu

Vývoz

TKO

Vývoz TKO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
1397Prvá písomná zmienka
MŠ a ZŠ
Urbár
Hasiči
1823Počet obyvateľov
Športový klub