Menu
Obec Banské
ObecBanské

Projekty

„Take away“ balík  predstavuje súbor národných projektov, ktorý zahŕňa povinné projekty:             

 • NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych            komunít –     I. a II. fáza.
 • NP Podpora vysporiadania  pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách.
 • NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.

Sprostredkovateľský orgán – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Informácie o projekte: „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. fáza.

Obec Banské bola úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s projektom „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Obdobie :      11/2019 – 10/2022                 

Opis projektu: Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov bude zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným . Dôjde ku skvalitneniu poskytovanej pomoci – terénna sociálna práca bude poskytovaná s ohľadom na posilnenie klientov, udržateľnú systémovú zmenu v ich životoch a najmä tak, aby boli schopní v budúcnosti riešiť svoje životné problémy sami. Dôraz bude kladený hlavne na zlepšenie ich postavenia na trhu práce. Terénna sociálna práca bude vykonávaná štandardnými metódami a technikami sociálnej práce a dlhodobejšie. Pomoc bude poskytovaná na základe plánu práce vypracovaných spolu s klientmi, ktoré budú obsahovať ciele sociálnej intervencie.

Náplň práce TSP:

 • Mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte, priamo v teréne.
 • Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, pre nevládnych starších ľudí.
 • Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému. Poskytuje individuálne a skupinové konzultácie a distribuuje klienta príslušným odborníkom a inštitúciám.  
 • Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (obecný úrad, starosta, MŠ, ZŠ, ŠZŠ, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie).
 • Samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz, terénny denník, vypracováva mesačné správy.

Terénny pracovník

 • kontaktovanie potenciálnych osôb so sociálnymi problémami,
 • pomoc v problémových alebo krízových situáciách,
 • uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite,
 • poskytovanie informácií o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach,
 • sprevádzanie klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov,
 • pomoc pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie,
 • vytváranie podmienok pre terénnu sociálnu prácu,
 • zber dát v lokalite, v spolupráci s terénnym sociálnym pracovníkom.

1

NP TSP a TP

Zorganizované stretnutia a preventívne aktivity TSP a TP

Dňa  27.2.2020  sme zorganizovali  "Koordinačné stretnutie pomáhajúcich profesií MOPS, NP PRIM, AsU,AsOZ" . Cieľom je prepojenosť medzi pomáhajúcimi profesiami, zosúladenie odborných kompetencií pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, špecifikácia problémov s ktorými sa najčastejšie stretávajú v svojej praxi a možné riešenie v spolupráci.

1

Dňa 06.05.2021 sme v spolupráci s PB Lipany sme vytipovali  45 rodín, ktoré potrebujú pomoc, boli to prevažne rodiny z MRK, ktoré majú vyšší počet detí. Klienti sa potravinovým balíčkom potešili, obsahom balíčka boli bežné potraviny, ako múka , cukor, sirup, cestoviny, riomare konzervy, ryža, mlieko, cukrovinky, korenie a ďalšie. Cieľom našej  skupinovej aktivity je pomoc sociálne vylúčeným rodinám, poskytnutím potravinových balíčkov pre viacpočetné rodiny.  Zamerali sme sa na rodiny, ktoré najviac potrebujú pomoc a sú v hmotnej núdzi.

1  21   

Preventívna aktivita "OČKOVANIE PROTI COVID 19" sa konala dňa 28.07.2021.  Cieľom našej preventívnej aktivity, bolo zvýšenie informovanosti rizikovej skupiny o možnosti zaočkovania sa certifikovanou vakcínou.  Našou úlohou bolo informovať ľudí o možnosti očkovania sa proti COVID 19. Vyhotovili sme plagát, ktorý sme rozdávali klientom.  Klientov sme oboznámili s pozitívami aj negatívami očkovania. Priblížili sme im rôznorodosť vakcín, aj to že nás môžu osloviť s registráciou na koronagov.sk.

0  0

8.10.2021 "Riešenie nevhodného správania a záškoláctva  žiakov druhého stupňa ZŠ Kukučínová"  Cieľom našej preventívnej aktivity v spolupráci so ZŠ, stretnutie sa s AsU ZŠ Kukučínová 106, 093 01. Kde sme sa snažili upozorniť rodičov, na nevhodné správanie detí a záškoláctvo v ŽŠ počas vyučovania, motivácia k náprave správania sa žiakov na druhom stupni ZŠ. Počas stretnutia, bol každý jeden rodič oboznámený so správaním svojho dieťaťa a počte vymeškaných hodín od začiatku šk. roka 2020/2021 a zároveň poučený, ak dieťa nie je viac dní v škole, potrebujú  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ". Najčastejšie problémy sa týkali odvrávania, nereagovanie na výzvu učiteľa, nenosenie si pomôcok, ničenie školských potrieb, fajčenie v triede, na wc, narúšanie ostatných žiakov, ktorí majú záujem sa vzdelávať, útek z posledných hodín vyučovania a iné.  Motivácia rodičov k náprave správania sa detí, aby viac dbali na dochádzku a vysvetlenie, ako sa majú správať  počas vyučovania správať,  aby  tým nenarúšali výchovno-vzdelávací proces.

12

Dňa 18.11.2021  " Nízkoprahové mobilné očkovanie v obci Banské"  v spolupráci so AsOZ - Zdravé regióny . Očkovanie klientov proti ochoreniu Covid 19 certifikovanou vakcínou Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson's. Celú aktivitu mali pod záštitou AsOZ a RK AsOZ, Ocú im zabezpečila obed a občerstvenie. Celkovo bolo zaočkovaných 109 klientov. 

2213

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Informácie o projekte: „NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.- NP PRIM.

Hlavným cieľom projektu je vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít, ako jeden z nástrojov sociálno-ekonomickej integrácie. 

Doba realizácie projektu: do 31. októbra 2020. NP PRIM.pdf (885.93 kB)

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

Informácie o projekte: „Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Banské.“

Obec Banské bola úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s projektom „Pokračovanie občianskej poriadkovej služby v obci Banské“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Obdobie :      07/2019 – 06/2021

Príklady pracovných činností pracovníka miestnej občianskej poriadkovej služby:

-  monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu, dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním

-   upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,

-  upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,

-       je nápomocný hliadke Policajného zboru SR, dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci a pod.

MOPS

 

 

 

 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Napíšte nám

l

GDPR - dokumentácia

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

https://ppprotect.sk/dokument/obec-banske/

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

Autobusové spojenia

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Liturgické oznamy

Dejiny obce

Dejiny obce Banské

Dejiny obce Banské

Brožúra - Banské 2010

Brožúra

BANSKÉ 2010

Brožúra

Slánske vrchy

Čaro slánskych vrchov

Slanske vrchy

Naturpack

www.naturpack.sk

Facebook

 

Facebook

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Voľby 2023

voľby banner

1397Prvá písomná zmienka
MŠ a ZŠ
Urbár
Hasiči
1948Počet obyvateľov
Športový klub