Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2019
24 °C 17 °C
utorok 18. 6. 26/16 °C
streda 19. 6. 27/18 °C
štvrtok 20. 6. 25/17 °C

Napíšte nám

l

 

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

 

tu ku stiahnutiu

Vývoz

TKO

Vývoz TKO

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

 

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Kontrolór obce Banské

 

JUDr. Ján Štovka  

Telefón: 057-4880482

E-mail: obecbanske@wmx.sk

 

            Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až    § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.  Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

 

Rozsah kontrolnej činnosti §18d zákona č.369/1190 Zb.

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií,  kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

 • a)  obecný úrad,
 • b)  rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • c)  právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • d)  osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(3)  Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

 

Pravidlá kontrolnej činnosti (§18e zákona č. 369/1990Zb.)

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

 

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f zákona č. 369/1190 Zb.)

(1) Hlavný kontrolór

 • a)  vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
 • b)  predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • c)  vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • d)  predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • e)  predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • f)  spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami

pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

 • g)  vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • h)  je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • i)  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2)  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

 

Plán kontroly na prvý polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti 01.07.-31.12.2016

Plán kontrolnej činnosti HK 01.01.2017 - 30.06.2017

Plán kontrolnej činnosti HK 01.07.2017-31.12.2017

Plán kontrolnej činnosti HK 01.01.2018 - 30.06.2018

Plán kontrolnej činnosti HK 01.07.2018 - 31.12.2018

Plán kontrolnej činnosti HK 01. 07. 2019 - 31. 12. 2019