Menu
Obec Banské
ObecBanské

Kontrolór obce

JUDr. Ján Štovka  

Telefón: 057-4880482

E-mail: obecbanske@wmx.sk

            Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až    § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.  Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

 

Rozsah kontrolnej činnosti §18d zákona č.369/1990 Zb.

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií,  kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

 • a)  obecný úrad,
 • b)  rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • c)  právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • d)  osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(3)  Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

 

Pravidlá kontrolnej činnosti (§18e zákona č. 369/1990Zb.)

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

 

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f zákona č. 369/1990 Zb.)

(1) Hlavný kontrolór

 • a)  vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
 • b)  predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • c)  vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • d)  predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • e)  predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • f)  spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami

pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

 • g)  vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • h)  je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • i)  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2)  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

 

 

 

 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Napíšte nám

l

GDPR - dokumentácia

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

https://ppprotect.sk/dokument/obec-banske/

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

Autobusové spojenia

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Liturgické oznamy

Dejiny obce

Dejiny obce Banské

Dejiny obce Banské

Brožúra - Banské 2010

Brožúra

BANSKÉ 2010

Brožúra

Slánske vrchy

Čaro slánskych vrchov

Slanske vrchy

Naturpack

www.naturpack.sk

Facebook

 

Facebook

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Voľby 2023

voľby banner

1397Prvá písomná zmienka
MŠ a ZŠ
Urbár
Hasiči
1948Počet obyvateľov
Športový klub