Menu
Obec Banské
ObecBanské

ZŠ Banské

Základná škola     

J. A. Komenský              

 

,,ŠKOLA JE DIELŇOU ĽUDSKOSTI“

 

Naša škola sa nachádza v prekrásnom údolí Slanských vrchov. Nádherná príroda v každom ročnom období je tým miestom, ktoré ponúka našim žiakom priestor pre zmysluplné trávenie voľného času. Základná škola Banské je neplnoorganizovaná škola vidieckeho typu, ktorá poskytuje žiakom primárne vzdelanie ISCED 1.

Program primárneho vzdelávania zabezpečuje hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúc z ich osobného poznania. Primárne vzdelávanie poskytuje východisko pre postupné rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ako základu všeobecného vzdelania. Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie a to: komunikačné spôsobilosti, matematická i finančná gramotnosť, gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti IKT, spôsobilosti učiť sa učiť sa, spôsobilosti riešiť problémy, osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.

Absolvent primárneho stupňa vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania. Primárny stupeň vzdelania získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu ISCED 1 a jeho dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie.

Inovovaný školský vzdelávací program pod názvom

 

,,Moderná a tvorivá škola, ktorá pripravuje žiakov pre úspešný život“

 

je všeobecne zameraný, ale doplnený o voliteľné predmety a to: Regionálna výchova a Zábavná angličtina.

Poslaním našej školy je poskytnúť žiakom modernú a kvalitnú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a šťastným deťom. Našou snahou je rozvinúť potenciál každého dieťaťa, žiaka, viesť žiakov k čestnosti, zodpovednosti, pracovitosti a samostatnosti.

 

Hodnoty našej školy sú:

· vzdelávanie a zodpovednosť,

· úcta k sebe a k iným,

· výchova príkladom,

· trpezlivosť a tolerancia,

· vzájomná spolupráca,

· tvorivá pracovná atmosféra,

· sloboda a radosť z úspechu.

Naša škola je bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je OBEC BANSKÉ. Zámerom je posilniť smerovanie školy k:

- otvorenej škole pre všetkých žiakov, rodičov i širšiu verejnosť;

- škole občianskej, rešpektujúcej demokratické princípy /hlavne morálne hodnoty, rešpektovanie osobností, názorov, uvedomovanie si svojich práv a povinností, viesť žiakov k sebadisciplíne, precíznosti, húževnatosti, zodpovednosti/;

- škole zdravého životného štýlu /bojovať proti obezite, sedavému spôsobu života, získavať zdravé stravovacie návyky, správať sa ekologicky, podporovať záujmovú činnosť žiakov/;

- modernej škole, podporujúcej zmysluplné využitie IKT, cudzí jazyk, vzťah k prírode, kreatívnosť, prácu s informáciami, rozvoj zručností, zvládanie krízových situácií;

- škole, ktorá sa hlási k vlastenectvu, národnej kultúre, tradíciám a osobnostiam nášho národa.

 

Základnú školu v Banskom navštevuje 130 žiakov, o ktorých sa stará kolektív 14 pedagogických zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v 0., 1. – 4. ročníku s celkovým počtom 10 tried a 1 oddelením ŠKD. Škola disponuje 10 učebňami, 1 počítačovou učebňou, kabinetom pomôcok a zariadením pre pohybovú kultúru. Každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou, PC skrinkou, notebookom. V triedach na treťom podlaží je zabudovaná klimatizácia. Budova školy je po rekonštrukcii a nadstavbe, postupne sa dopĺňa novým nábytkom a pomôckami. Bol vytvorený relaxačný čitateľský kútik, vynovil sa priestor určený na výstavku žiackych prác, rozšíril sa knižný fond pre žiakov i pedagógov. Zrealizovalo sa betónové oplotenie školy, bolo osadené detské ihrisko. Modernizoval sa interiér /schodisko, riaditeľňa, miestnosť pre upratovačky, miestnosť administratívnej pracovníčky/ a čiastočná revitalizácia zelene v areáli školy. Na vyučovanie TŠV sa využíva telocvičňa, školský dvor, ihrisko a obecné multifunkčné ihrisko. Žiaci sa stravujú v priestoroch Školskej jedálne v rámci ZŠ.

Škola vydáva svoj vlastný časopis s názvom „Bančaník“, ktorý odráža život školy. Je vydávaný v printovej forme a dostupný pre všetkých žiakov i rodičov.

Mnohostrannú starostlivosť venujeme žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sú vzdelávaní v nultom ročníku, žiakom so ŠVVP a žiakom s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ktorí sú vzdelávaní v špeciálnej triede. Potreby a záujmy žiakov rozvíjame v mimoškolských aktivitách formou záujmových útvarov, do ktorých sú zapojení všetci žiaci našej školy. Spestrením každodennej práce počas celého školského roka bývajú rôzne podujatia a akcie školy.

Vedieme žiakov k prosociálnemu správaniu prostredníctvom pomoci iným. Každoročne prispievame na fond pre nevidiacich v Levoči a podporujeme zbierky s názvom Liga proti rakovine a Hodina deťom.

Budujeme pozitívny imidž školy, propagujeme a zviditeľňujeme jej výsledky a neustále sa snažíme napredovať vo všetkých smeroch, čo nám umožňujú aj projekty, do ktorých sme zaangažovaní.

 

Naša škola je momentálne zapojená do nasledovných projektov:

 

Názov projektu: Zdravá škola

Cieľ: Hlavným cieľom projektu je vytváranie podmienok na zastavenie zhoršujúceho sa zdravotného stavu detí. Preto sú jednotlivé úlohy zamerané na odstránenie negatívnych faktorov pôsobiacich na zdravý vývin detí a na podporu zdravého prostredia, v ktorom žijú. Nesmie sa zabudnúť ani na priaznivý vzťah medzi učiteľom, dieťaťom a rodičom.

 

Názov projektu: Školské ovocie

Cieľ: Fundamentálnym cieľom projektu je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku, zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku, znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí, podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

 

Názov projektu: Školy pre všetkých

Cieľ: Cieľom projektu je vyvinúť, poskytovať a vyhodnotiť systém podporných služieb pre školu, ktoré jej pomôžu napredovať v oblastiach podľa vlastného výberu. Projekt je realizovaný v štyroch fázach: 1. prípravná: výber našej školy,

2. výskumná: detailné zmapovanie prostredia,

3. servisná: návrh a realizácia podporných služieb,

4. hodnotiaca: analýza skúseností, výsledkov, dopadov aktivít.

 

Názov projektu: Tenis do škôl

Cieľ: Primárnym cieľom projektu je dostať detí k športu a vybudovať v nich už v mladom veku vzťah k športovej aktivite.

 

Chceme pokračovať v budovaní modernej školy ako centra vzdelávania, výchovy, kultúry a športu. Škola bude otvoreným spoločenstvom žiakov, učiteľov a rodičov, ale aj širšej komunity obce. Bude spájať kvalitný a efektívny edukačný proces s mimoškolskými aktivitami v prospech rozvoja individuálnych schopností žiakov so zameraním na ich úspešné uplatnenie sa v živote. Edukačný proces bude postavený na humanistických princípoch, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní. Naša škola disponuje kvalitným kolektívom ľudí, ktorí navzájom kooperujú, pracujú tímovo, sú kreatívni, flexibilní, ochotní vytrvalo pracovať, rozvíjať svoj potenciál účasťou na odborných seminároch, vzdelávaniach, ale aj zmysluplným využívaním IKT a moderným, interaktívnym prístupom k vyučovaciemu procesu.

Za každým dosiahnutým úspechom treba vidieť tímovú spoluprácu a podporu, za ktorú sa chceme poďakovať najmä starostovi obce Banské, obecnému zastupiteľstvu, pracovníkom obecného úradu, všetkým rodičom, Rade rodičovského združenia, Rade školy, MŠ i všetkým inštitúciám v obci.

 

Mgr. Daniela Olejarová

riaditeľka ZŠ

 

História školy

Podľa ústneho podania bola škola v obci Banské založená v polovici 18. storočia pod názvom "Gréckokatolícka ľudová škola". Do roku 1910 sa vyučovalo v starej škole. Po zbúraní starej budovy školy sa postavila nová, vyhovujúca vtedajším podmienkam obce. 6. marca 1945 Gréckokatolícka škola prechádza do rúk MNV v Banskom. V tom istom roku na základe zápisu je v škole 22 žiakov ruskej národnosti, preto bola v obci zriadená ruská škola. Do slovenskej školy bolo zapísaných 92 žiakov. V obci boli dve riaditeľstvá, jedno pre slovenskú a druhé pre ruskú školu. Škola, ako aj školská dokumentácia, bola počas vojny takmer zničená. Vyučovalo sa v súkromných domoch až dovtedy, kým sa škola neopravila. Po oprave aj tak nepostačovala potrebám obce, a tak sa začalo s výstavbou novej školy (5-triedna), do ktorej sa žiaci presťahovali 13. – 15. februára 1971. Riaditeľom ZŠ bol Emil Schudich. V roku 1990 bola do funkcie riaditeľky zvolená Mgr. Anna Guziová. V roku 2002 sa zriaďovateľom školy stala Obec Banské. Od 01. 09. 2008 sa v škole vyučuje podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu. Taktiež bola zriadená špeciálna trieda pre žiakov so ŠVVP. Pri stúpajúcom počte žiakov ani táto škola nepostačovala potrebám obce, a tak sa pristúpilo k rekonštrukcii a nadstavbe základnej školy z fondov EU. Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej základnej školy sa uskutočnilo 02.09.2010. Odvtedy sa vyučuje v jednozmennej prevádzke. V tomto roku bolo odovzdané do užívania aj Zariadenie pre pohybovú kultúru. V roku 2014 bola do funkcie riaditeľky ZŠ zvolená Mgr. Mária Balogová. V tomto roku bol zriadený v našej škole nultý ročník. Od 01. 09. 2015 sa v škole vyučuje podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. V roku 2019 bola do funkcie riaditeľky zvolená Mgr. Daniela Olejarová.

 
Správa o výsledkoch a podmienkach  výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Banské
 
 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Napíšte nám

l

GDPR - dokumentácia

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

https://ppprotect.sk/dokument/obec-banske/

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

Autobusové spojenia

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Liturgické oznamy

Dejiny obce

Dejiny obce Banské

Dejiny obce Banské

Brožúra - Banské 2010

Brožúra

BANSKÉ 2010

Brožúra

Slánske vrchy

Čaro slánskych vrchov

Slanske vrchy

Naturpack

www.naturpack.sk

Facebook

 

Facebook

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Voľby 2023

voľby banner

1397Prvá písomná zmienka
MŠ a ZŠ
Urbár
Hasiči
1948Počet obyvateľov
Športový klub