Menu
Obec Banské
ObecBanské

Materská škola

                                           

 

,, Človek sa nenarodí dobrý, alebo zlý,

 dobrým alebo zlým sa stáva prostredníctvom výchovy

      a životného prostredia, v ktorom vyrastá. ,,

 

Hymna

 1. Zelení sme  lesankovia, prírodu si chránime. Od jesene až do leta do školy my chodíme.
 2. Ak príroda potrebuje rýchlo jej pomôžeme. Stromčeky si vysadíme aj kvietky pestujeme.
 3. V našej milej dedinôčke Banské ju nazývame. Veselo si my žijeme, prírodu milujeme.
 4. Tiež odpadky nezahadzuj, lebo budeš ľutovať. Ak prírodu chceš mať čistú, musíš ju ochraňovať

Symboly MŠ

Pokrik

Zelení sme lesankovia hej, hej, hej,

usilovní ochrancovia hej, hej, hej,

do lesa my chodíme hej, hej, hej,

prírodu si chránime hej, hej, hej.

 

Príroda je krásavica,

zelená to parádnica,

stromy, kríky, lúky, listy,

chceme dýchať kyslík čistý.

 

Predškolský vek je dôležitým obdobím dieťaťa, trvá od 3 roka do 6 roka. Koniec tohto obdobia definuje školská zrelosť, školská pripravenosť a samotný vstup do školy. Predškolský vek je charakteristický tým, že dieťa sa začlení do novej sociálnej skupiny rovesníkov mladších a starších detí. V tomto období prebieha u dieťaťa veľa fyzických zmien, vývinových zmien ako aj poznávacích schopností – pamäti, myslenia...


Zriaďovateľ školy: Obec Banské

Riaditeľka MŠ: Mgr. Jana Uchaľová

Kontakt: 057-4490568

email: msbanske@azet.sk

Prevádzka školy: celodenná

 

Výchova a vzdelávanie v Materskej škole sa realizuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý je platný od 1.9.2016.                                Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách predstavuje vymedzenie cieľov a obsahu predprimárneho vzdelávania, základný rámec pre tvorbu konkrétnych školských vzdelávacích programov, východiská ktoré pomáhajú  materskej škole realizovať ich školské vzdelávacie programy, vzdelávanie pre ďalšie stupne vzdelania, evalvačnú prácu pri dosahovaní cieľov vzdelávania materskej školy a inkluzívne vzdelávanie.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách obsahuje: ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole, stupeň vzdelania, profil absolventa, vzdelávacie oblasti, t.j. JAZYK A KOMUNIKÁCIA, MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI, ČLOVEK A PRÍRODA, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A SVET PRÁCE, UMENIE A KULTÚRA, ZDRAVIE A POHYB. Charakteristika vzdelávacích oblastí, vzdelávacie štandardy, vyučovací jazyk, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v materských školách, povinné personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v materských školách, povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho vzdelávania, podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečenie podmienok inkluzívneho vzdelávania,

 

Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov. 

 

Na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách si materská škola spracovala Školský vzdelávací program s názvom Zelení lesankovia, ktorý obsahuje: názov školského vzdelávacieho programu, vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania, stupeň vzdelania, vlastné zameranie školy, dĺžku dochádzky a formy výchovy a vzdelávania, učebné osnovy - východiska plánovania výchovy a vzdelávania v materskej škole, vyučovací jazyk, spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní, personálne zabezpečenie, materiálno-technické a priestorové podmienky, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy a požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Súčasťou Školského vzdelávacieho programu sú aj učebné osnovy, ktoré obsahujú výkonové štandardy, z ktorých si učiteľky podľa úrovne a veku deti vytvárajú výchovno-vzdelávacie ciele pri plánovaní činností a aktivít pre deti.

 

Školský vzdelávací program vychádza z vonkajších a vnútorných podmienok školy a na základe týchto podmienok sa materská škola zamerala na environmentálnu výchovu. V materskej škole deťom približujeme environmentálnu výchovu tiež cez výkonové štandardy, ktoré si pani učiteľky vypracovali. Výkonové štandardy sú zamerané na Zdravý les, Zvieratá, Rastliny, Potok, Životné prostredie a separácia, Environmentálna výchova v literatúre a médiach, Vytvárame zdravý les, Zo sveta poľovníkov.

 

V Materskej škole realizujeme pod vedením učiteliek projekty - Adamko hravo-zdravo, Veselé zúbky, Ekostopa, Bezpečná škôlka. Pani učiteľky si pripravujú z projektov rôzne zaujímavé aktivity, ktoré realizujú so všetkými deťmi.

 

Neoddeliteľnou  súčasťou našej materskej školy a Školského vzdelávacieho programu sú naše logá - Smrečka a Bučko, vlastná vlajka, hymna a pokrik Zelených lesankov.

 

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň v materskej škole.

 

 • Školský rok 2023/2024
 • Počet detí: 63
 • Počet tried: 4 – 2 triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním, 2 triedy s poldennou výchovou a vzdelávaním
 • Školský rok sa začal 4. 9. 2023
 • Materskú školu v Banskom v školskom roku 2023/20234navštevuje 63 detí vo veku od dvoch do šiestich rokov.
 • Materská škola má 17 zamestnancov, 10 pedagogických- 2 pedagogickí asistenti, 2 školskí špeciálni pedagógovia, 2 nepedagogickí- rodičovskí asistenti – projekt: Národný projekt NP POP3 – Podpora pomáhajúcich profesií a 5 nepedagogických zamestnancov – 2 kuchárky, vedúca školskej jedálne, upratovačka a kurič.
 • V tomto školskom roku sa otvorili 4 triedy – 2 s celodennou formou výchovy a vzdelávania a 2 triedy s poldennou formou výchovy a vzdelávania
 • Rozdelenie učiteliek pre jednotlivé triedy:

 • Horná trieda – VČIELKA – Triedna uč. Lucia Gazdová a p. učiteľka – riaditeľka Mgr. Jana Uchaľová(celodenná forma výchovy a vzdelávania).
 • Dolná trieda – LIENKA – Triedna uč.Mgr. Janette Uchaľová a p. učiteľka- zástupkyňa  Bc. Ivana Drobňáková -  (celodenná forma výchovy a vzdelávania).
 • 3. Trieda – MOTÝĽ – Triedna uč. Mgr. Beáta Baranová (poldenná forma výchovy a vzdelávania).
 • 4. Trieda – MRAVČEK – Triedna uč. Bc. Lucia Dargajová (poldenná forma výchovy a vzdelávania).
 • zástupca riaditeľa MŠ- Bc. Ivana Drobňáková

f

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Banské za šk.r 2018-2019.

Organizašné pokyny upravujúce podmienky materskej školy na obdobie školského roka 2020

COVID-19 MŠ Banské

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Napíšte nám

l

GDPR - dokumentácia

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

https://ppprotect.sk/dokument/obec-banske/

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

Autobusové spojenia

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Liturgické oznamy

Dejiny obce

Dejiny obce Banské

Dejiny obce Banské

Brožúra - Banské 2010

Brožúra

BANSKÉ 2010

Brožúra

Slánske vrchy

Čaro slánskych vrchov

Slanske vrchy

Naturpack

www.naturpack.sk

Facebook

 

Facebook

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Voľby 2023

voľby banner

1397Prvá písomná zmienka
MŠ a ZŠ
Urbár
Hasiči
1948Počet obyvateľov
Športový klub