Výber jazyka

Banské
ObecBanské

Materská škola

                                           

 

,, Človek sa nenarodí dobrý, alebo zlý,

 dobrým alebo zlým sa stáva prostredníctvom výchovy

      a životného prostredia, v ktorom vyrastá. ,,

 

Hymna

  1. Zelení sme  lesankovia, prírodu si chránime. Od jesene až do leta do školy my chodíme.
  2. Ak príroda potrebuje rýchlo jej pomôžeme. Stromčeky si vysadíme aj kvietky pestujeme.
  3. V našej milej dedinôčke Banské ju nazývame. Veselo si my žijeme, prírodu milujeme.
  4. Tiež odpadky nezahadzuj, lebo budeš ľutovať. Ak prírodu chceš mať čistú, musíš ju ochraňovať

Symboly MŠ

Pokrik

Zelení sme lesankovia hej, hej, hej,

usilovní ochrancovia hej, hej, hej,

do lesa my chodíme hej, hej, hej,

prírodu si chránime hej, hej, hej.

 

Príroda je krásavica,

zelená to parádnica,

stromy, kríky, lúky, listy,

chceme dýchať kyslík čistý.

 

Predškolský vek je dôležitým obdobím dieťaťa, trvá od 3 roka do 6 roka. Koniec tohto obdobia definuje školská zrelosť, školská pripravenosť a samotný vstup do školy. Predškolský vek je charakteristický tým, že dieťa sa začlení do novej sociálnej skupiny rovesníkov mladších a starších detí. V tomto období prebieha u dieťaťa veľa fyzických zmien, vývinových zmien ako aj poznávacích schopností – pamäti, myslenia...


Zriaďovateľ školy: Obec Banské

Riaditeľka MŠ: Mgr. Jana Uchaľová

Kontakt: 057-4490568

email: msbanske@azet.sk

Prevádzka školy: celodenná

 

Počet detí v šk. roku 2019/20: 52 detí

 

Počet tried: 3

  • 2 triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním
  • 1 trieda s poldennou výchovou a vzdelávaním

 

 Školský rok 2019/2020 sa nezačal 1.9.2019 z dôvodu rekonštrukcie budovy MŠ.

 

 Výchova a vzdelávanie v Materskej škole sa realizuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý je platný od 1.9.2016.                                Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách predstavuje vymedzenie cieľov a obsahu predprimárneho vzdelávania, základný rámec pre tvorbu konkrétnych školských vzdelávacích programov, východiská ktoré pomáhajú  materskej škole realizovať ich školské vzdelávacie programy, vzdelávanie pre ďalšie stupne vzdelania, evalvačnú prácu pri dosahovaní cieľov vzdelávania materskej školy a inkluzívne vzdelávanie.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách obsahuje: ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole, stupeň vzdelania, profil absolventa, vzdelávacie oblasti, t.j. JAZYK A KOMUNIKÁCIA, MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI, ČLOVEK A PRÍRODA, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A SVET PRÁCE, UMENIE A KULTÚRA, ZDRAVIE A POHYB. Charakteristika vzdelávacích oblastí, vzdelávacie štandardy, vyučovací jazyk, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v materských školách, povinné personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v materských školách, povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho vzdelávania, podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečenie podmienok inkluzívneho vzdelávania,

 

Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov. 

 

Na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách si materská škola spracovala Školský vzdelávací program s názvom Zelení lesankovia, ktorý obsahuje: názov školského vzdelávacieho programu, vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania, stupeň vzdelania, vlastné zameranie školy, dĺžku dochádzky a formy výchovy a vzdelávania, učebné osnovy - východiska plánovania výchovy a vzdelávania v materskej škole, vyučovací jazyk, spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní, personálne zabezpečenie, materiálno-technické a priestorové podmienky, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy a požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Súčasťou Školského vzdelávacieho programu sú aj učebné osnovy, ktoré obsahujú výkonové štandardy, z ktorých si učiteľky podľa úrovne a veku deti vytvárajú výchovno-vzdelávacie ciele pri plánovaní činností a aktivít pre deti.

 

Školský vzdelávací program vychádza z vonkajších a vnútorných podmienok školy a na základe týchto podmienok sa materská škola zamerala na environmentálnu výchovu. V materskej škole deťom približujeme environmentálnu výchovu tiež cez výkonové štandardy, ktoré si pani učiteľky vypracovali. Výkonové štandardy sú zamerané na Zdravý les, Zvieratá, Rastliny, Potok, Životné prostredie a separácia, Environmentálna výchova v literatúre a médiach, Vytvárame zdravý les, Zo sveta poľovníkov.

 

V Materskej škole realizujeme pod vedením učiteliek projekty - Adamko hravo-zdravo, Veselé zúbky, Ekostopa, Bezpečná škôlka. Pani učiteľky si pripravujú z projektov rôzne zaujímavé aktivity, ktoré realizujú so všetkými deťmi.

 

Neoddeliteľnou  súčasťou našej materskej školy a Školského vzdelávacieho programu sú naše logá - Smrečka a Bučko, vlastná vlajka, hymna a pokrik Zelených lesankov.

 

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň v materskej škole.

 

Materskú školu v Banskom v školskom roku 2019/2020 navštevuje 52 detí vo veku od troch do šesť rokov. Prevádzka Materskej školy je od 6:30 hod. do 15:30 hodiny. Upratovačka uzamyká budovu o 16:00 hodine.

Materská škola má 12  zamestnancov, 5 nepedagogických a 5 pedagogických, 1 odborného zamestnanca a 1 pedagogického asistenta – projekt: Národný projekt NP PRIM- Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK I.

Otvorili sa tri triedy, dve s celodennou výchovou a vzdelávaním a jedna s poldennou.

Rozdelenie učiteliek pre jednotlivé triedy:

  1. Dolná trieda – Lienky – Triedna uč. Bc. Lucia Dargajová a učiteľka Mgr. Janette Uchaľová  (celodenná forma výchovy a vzdelávania)
  2. Horná trieda – Včielky – Triedna uč. riaditeľka Mgr. Jana Uchaľová a učiteľka Bc. Anna Hanusinová (celodenná forma výchovy a vzdelávania)
  3. 3.trieda – Motýliky – Triedna uč. Lucia Gazdová (poldenná forma výchovy a vzdelávania).

Deťom nie je dovolené nosiť do MŠ vlastné jedlo, pitie a hračky.

Deti majú počas celého dňa zabezpečený pitný režim a stravovanie v jedálni – desiata, obed a olovrant. Jedálny lístok bude zverejnený vždy v prvý deň týždňa na nástenke pri vchodových dverách, taktiež na FB stránke.

Prípadné otázky môžete smerovať osobne na učiteľky v MŠ Banské alebo na telefónnom čísle 057/44 90 568, či na našej FB stránke Materská škola Banské.

 

1234

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Aktuálne počasie

dnes, streda 18. 9. 2019
13 °C 5 °C
štvrtok 19. 9. 13/5 °C
piatok 20. 9. 13/4 °C
sobota 21. 9. 17/4 °C

Napíšte nám

l

 

Ochrana osobných údajov - dokumentácia

osobné údaje

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dôležité telefónne čísla

l

 

Autobusové spojeniaautobusové spojenia

Liturgické oznamy

Faktúry

l

 

Dejiny obce Banské

Dejiny obce Banské

 

Brožúra

BANSKÉ 2010

Brožúra

 

Čaro slánskych vrchov

Slanske vrchy

 

NATUR-PACK, a. s.

Facebook

Oficiálna stránka obce na FB
https://sk-sk.facebook.com/obecbanske

Facebook

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Vývoz odpadu

tu ku stiahnutiu

Vývoz

TKO

Vývoz TKO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

1397Prvá písomná zmienka
MŠ a ZŠ
Urbár
Hasiči
1823Počet obyvateľov
Športový klub